Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky - dellpoint.cz

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb (dále jen jako „zboží“) společností OSIT s.r.o., (dále jen „dodavatel“) odběratelům (dále jen „odběratel“) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem. Odlišná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek. Založení závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky odběratele dodavatelem. Učiněním objednávky odběratel akceptuje obchodní podmínky dodavatele, které vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele a jeho zákazníků. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy odběratele a dodavatele a jsou pro obě strany závazné. Strany se výslovně ve smyslu ustanovení §262 odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanoveními v §409 a následujícími.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou výhradně produkty a služby uvedené v kupní smlouvě, za kterou se považuje akceptovaná objednávka. Technické a jiné parametry produktů (například výkon, hmotnost, vhodnost použití, barva atp.), uvedené na internetových stránkách dodavatele, případně i v jiných elektronických a tiskových materiálech, jsou nezávazné doplňkové údaje (viz také Právní podrobnosti použití stránek provozovatele). Dodavatel se zavazuje odběrateli dodat produkty vyhovující normám, předpisům a nařízení, platných na území ČR.

Místo plnění

Místem plnění je provozovna dodavatele v Liberci, kde dodavatel předá předmět smlouvy odběrateli nebo přepravci (přepravní službě). V případě dopravy zajišťované dodavatelem je místem plnění místo předání předmětu smlouvy, sjednané v kupní smlouvě.

Objednání zboží, uzavření smlouvy
Nezbytnou podmínkou pro vznik smluvního vztahu je učinění objednávky odběratelem závazným způsobem, za který se považuje elektronická objednávka prostřednictvím internetového obchodu, e-mailem, písemně a výjimečně též na základě ústní či telefonické objednávky.

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • Obchodní firmu (resp. název) i sídlo odběratele včetně telefonického spojení; je-li odběratel fyzická osoba, uvede jméno a příjmení, bydliště a místo podnikání
 • Osobu, zastupující odběratele s oprávněním v dané věci jednat, IČ a DIČ odběratele (je-li registrován jako plátce DPH);
 • Jednoznačnou specifikaci a množství zboží, specifikaci objednaných služeb, dodací podmínky (místo plnění) a případné další specifické požadavky.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, ke kterému je odběratel po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Dodavatel je povinen v co nejkratším termínu rozhodnout, zdali objednávku akceptuje. K uzavření kupní smlouvy není nutné formální potvrzení objednávky dodavatelem, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Dodavatel může ve vybraných případech podmínit vznik smlouvy autorizací objednávky (například písemně statutárním orgánem firmy odběratele) nebo úhradou zálohy. Nabídka produktů dodavatele vychází z informací výrobců, zastoupení výrobců a distributorů těchto produktů a jejich dostupnost je závislá na aktuálních skladových zásobách a také na dodacích lhůtách výrobců a distributorů. Obrázky uvedené na e-shopu jsou ilustrativní a je nutné vycházet i z popisu zboží (např. u notebooku, kde je uveden obrázek s anglickou klávesnicí, je přitom popis, že obsahuje CZ variantu klávesnice - klávesnice tedy bude mít české znaky). Dodavatel je oprávněn stornovat objednávku nebo některé položky objednávky v případě, že zboží nelze dodat v maximálním termínu, sjednaném kupní smlouvou nebo za prezentovaných cenových podmínek. Toto je platné i v případě, že výrobce přestal vyrábět a dodávat produkt, který je součástí zboží, nahradí ho novou verzí, popř. výrazným způsobem změní cenu produktu (včetně chyby systému). V takovém případě tuto skutečnost dodavatel neprodleně sdělí odběrateli a po dohodě s ním zašle aktualizované potvrzení objednávky. Nastane-li situace, že některý z požadavků uvedených v objednávce odběratele nemůže dodavatel splnit, zašle odběrateli upravenou nabídku a vyžádá si stanovisko kupujícho. Dodavatel je oprávněn požadovat zálohovou platbu u zboží (zejména dražší počítače a notebooky), které si odběratel objedná na e-shopu, toto zboží není momentálně skladem (a je třeba jej pro konkrétního odběratele objednat) a zároveň si odběratel zvolil jako platbu dobírku. Dodací lhůta, uvedená v potvrzení objednávky, začíná běžet po uhrazení zálohy odběratelem (připsáním dané částky na účet dodavatele). V takovém případě upozorní dodavatel odběratele na stornování dodávky a případně přijatou zálohovou platbu bez odkladu vrátí. Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem je vždy smlouvou na dobu určitou a smluvní vztah končí posledním dnem záruky daného produktu. Povinnost dodavatele zajistit pozáruční servis po zákonem stanovenou dobu tím zůstává nedotčena.

 

Cena za zboží, cenové nabídky

 

 • Cenové nabídky, ústní a telefonické informace o cenách nabízeného zboží jsou informativní a ze strany dodavatele jsou nezávazné, odběratelem nevymahatelné. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů, popř. i ceny zboží bez předchozího upozornění. Dodavatel nezodpovídá za chyby, které mohly vzniknout např. při tisku marketinkových či technických materiálů.
 • Pro upřesnění ceny a specifikaci zboží je odběratel oprávněn vyžádat si závaznou cenovou nabídku (dále jen jako „nabídka“), s platností 7 kalendářních dnů od data vystavení, není-li však uvedeno jinak
 • Cenová nabídka nezahrnuje žádné související služby, jestliže není výslovně uvedeno jinak. Dodavatel předpokládá obvyklé použití zboží; jakékoliv specifické požadavky na dodávané zboží (např. nainstalovaný operační systém či způsob jeho připojení atd.) je třeba výslovně uvést v objednávce.

Kupní cena, platební podmínky

Nabídkové ceny jsou platné v okamžiku objednání a neobsahují cenu případné dopravy ke odběrateli, není-li uvedeno jinak. Nabídkové ceny jsou kalkulovány pro platbu v hotovosti nebo platbu předem převodním příkazem na účet dodavatele a ani neobsahují finanční náklady za platbu po převzetí předmětu smlouvy. Prodávájící prozatím nepodporuje platbu pomocí platební karty. Dodavatel si dále vyhrazuje právo na chyby v cenách a právo na změny cen v případě změny kurzu české koruny k USD nebo EUR o více než 1%  v období mezi datem objednání a datem předpokládané expedice produktů. Kupní cena se považuje za uhrazenou po připsání celé částky na běžný účet dodavatele nebo uhrazením v hotovosti v pokladně dodavatele nebo pracovníkovi přepravní služby (dobírka).

Dodací lhůty

Dodací lhůta počíná běžet ode dne obdržení závazné a úplné objednávky odběratele. V případě, že produkty jsou na skladě dodavatele nebo na skladě distributora v ČR, dodavatel je připraví k osobnímu odběru nebo vyexpeduje (předá dopravci) do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že objednané produkty nebude možné dodat či vyexpedovat do 10-ti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí dodavatel odběrateli předpokládaný termín dodání objednaných produktů a případně nabídne výrobek podobných vlastností s lepší skladovou dostupností. Dodací termíny přepravních společností jsou obvykle do 3 pracovních dnů, nejčastěji je však předmět smlouvy dodán následující pracovní den. Odběratel je povinen zboží od přepravce řádně převzít, provést kontrolu neporušenosti obalů, zkontrolovat počet balíků a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí tato zjištění neprodleně oznámit přepravci a uvědomit o tomto i dodavatele. Při pochybnostech o neporušenosti obsahu dodávky je nezbytné a nutné již za přítomnosti pracovníka přepravní služby zkontrolovat úplnost a mechanickou neporušenost obsahu dodávky.

Záruka, servis, odstoupení od smlouvy

Záruční podmínky se řídí Záručními podmínkami dodavatele. Odstoupit od smlouvy smí pouze koncový spotřebitel, tj. fyzická osoba, která si zboží nekoupila tzv. na IČO.

1.    Odstoupení od kupní smlouvy ze strany koncového zákazníka:

Odběratel má právo podle ustanovení Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) §1829 odst. 7 odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Tato možnost zaniká, pokud bylo zboží předáno zákazníkovi osobně dodavatelem. Požadavek na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) je možno uplatnit na provozovnách dodavatele.  Pokud se odběratel rozhodne zboží vrátit, doporučujeme vrácení zboží nepoškozeného, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a kompletní včetně příslušeství, v opačném případě koncový zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které bude individuálně posouzeno a koncovému zákazníkovi (odběrateli) účtováno.. Po obdržení vráceného zboží splňující výše uvedené podmínky dodavatel kupujícímu vrátí zpět  odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Odběratel zásadně nebude přijímat zboží zaslané za tímto účelem na dobírku!

 • Vrácená částka bude vypočtena z rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).
 • Při chybné objednávce ze strany odběratele a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si dodavatel vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi manipulační poplatek ve výši minimálně 15% z ceny vraceného zboží, minimálně však 250 Kč a navíc náklady vynaložené dodavatelem při prvotní expedici zboží, i když nebyly účtovány. Tímto není dotčeno právo dodavatele rozhodnout se, zda bude či nebude vrácení zboží akceptovat.

Ceník za uvedení zboží do původního stavu

V případě, že neuvedete zboží do původního stavu (očištění, obnovení do továrního nastavení či reinstalace, zabalení), tuto práci za Vás odvede náš pracovník - tato služba je kalkulována individuálně dle rozsahu skutečně provedených prací.

 • Obnovení továrního nastavení či reinstalace- Obnovení do původního továrního nastavení, případně ruční reinstalace softwarového vybavení zařízení.
 • Očištění zařízení - Očištění zařízení od nečistot či otisků prstů pomocí speciálních materiálů a přípravků tak, aby nedošlo k jeho poškrábání či znehodnocení

2.    Odstoupení od kupní smlouvy ze strany dodavatele, právo na změnu ceny:

Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její části v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí či nedodává
 • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 • došlo k chybě při výpočtu ceny produktu na e-shopu

V těchto případech bude odběratel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Jestliže již odběratel zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, tato částka mu bude převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Platné ceny jsou potvrzenyodběrateli v okamžiku potvrzení objednávky.
Je-li platná cena totožná nebo nižší, než na objednávce, není zpětně odběrateli potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.
Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, dodavatel neprodleně o této skutečnosti informuje odběratele, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
Při telefonické objednávce je vždy odběrateli sdělena platná cena pro danouobjednávku, případně zaslána formou nabídky elektronickou cestou (e-mailem).

Dodavatel poskytuje záruku dle obecně závazných právních předpisů a po dobu uvedenou v dodacím nebo záručním listu. Možnost vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) se netýká spotřebního materiálu, počítačových médií, baterií a zboží, podléhajícího rychlému opotřebení a také software.

 

Vrácení zboží na objednávku

U dílů a produktů, které byly pro zákazníka speciálně objednány (např. řešení pozáruční opravy), platí tyto podmínky:

 • díl lze vrátit pouze v originálním neporušeném obalu (díl nesmí být rozbalen - porušena plomba)
 • zákazníkovi bude naúčtován storno poplatek ve výši 30% až 100% z ceny dílu bez DPH + veškeré náklady, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).

Zasílání či svoz produktů - jak správně připravit zásilku!

V případě, že zákazník zasílá produkt např. na opravu do servisu, případně je řešeno svozem přepravní službou, je nutné produkt důkladně zabalit a ochránit tak před poškozením. Ideální je použití originálního obalu. Nemá-li zákazník k dispozici originální obal, je třeba zvolit takový obal, aby se riziko poškození snížilo na minumum (aby náhradní obal poskytoval podobnou či lepší ochranu, než obal originální). Správné zabalení je důležité, jelikož při případném poškození přepravce uhradí vzniklou škodu pouze v případě, že byl obal vhodný a dostatečný. Více o tom, jak zásilku připravit, se dočtete např. na stránkách PPL a v obchodních podmínkách PPL.

Závěrečná ustanovení

Tento dokument platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele v den uzavření kupní smlouvy. Jakákoli změna v kupní smlouvě je platná pouze se souhlasem odběratele  i dodavatele.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi Dodavatelem a Odběratelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Odběratel – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Dodavatel doporučuje Odběrateli nejdříve využít kontakt na Dodavatele pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Dodavatel

OSIT s.r.o.
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec 3
(sídlo, provozovna, showroom)

IČ: 250 26 534
DIČ: CZ25026534

Banka: ČSOB a.s., Liberec
Číslo účtu CZK: 232 544 541/0300


Odběratel

Koncový uživatel
Koncovými uživateli, resp. spotřebiteli jsou všichni zákazníci kromě následující skupiny (podnikatelský subjekt) a řídí se platným občanským zákoníkem.

Podnikatelský subjekt
Do této skupiny jsou zařazeny podnikatelské subjekty podnikající na základě platného IČ a řídí se platným obchodním zákoníkem včetně zákazníků ze státní sféry

Login