Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Reklamační řád

Základní ustanovení

1. Není-li uvedeno jinak, pak je tento reklamační řád platný pro odběratele (tedy koncové uživatele i podnikatelské subjekty). U zakoupeného zboží je přiložena faktura a dodací list, který slouží zároveň jako záruční list. Převzetím zboží od dopravce či dodavatele odběratel souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami i s tímto Reklamačním řádem prodávajícího a potvrzuje tím, že byl s nimi seznámen.


Reklamační řízení

 1. Pokud není uvedeno jinak, reklamace je třeba uplatnit v reklamačním oddělení prodávajícího. Výjimku tvoří produkty DELL, které mají záruku Next Business Day či Pro Support s NBD, kdy je oprava řešena výjezdem technika DELL přímo k zákazníkovi, případně kurýrem a to do druhého pracovního dne od nahlášení dle podmínek uvedených na www.dell.cz.
 2. Záruční doba na zboží zakoupené u prodávajícího je pro koncového zákazníka vždy minimálně 24 měsíců a je uvedena v nabídce, resp. na dodacím a záručním listu, případně samostatně na záručním listu.
 3. Záruční doba začíná dnem, kdy byla vystavena faktura a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě, že dojde k výměně zboží za jiný kus (případně typ), odběratel obdrží reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. V případě dalších reklamací lze reklamaci uplatit na základě tohoto protokolu.
 4.  Dodavatel vyřizuje reklamace nejpozději do 30-ti kalendářních dnů (platí pouze pro koncové zákazníky) ode dne přijetí vadného zboží v reklamačním oddělení prodávajícího.
 5. Náklady, které jsou spojené s vyřízením reklamace, nejsou předmětem záruky. Jedná se zejména o přepravní náklady směrem od odběratele. Přepravní náklady směrem zpět ke odběrateli hradí dodavatel pouze v případě oprávněné reklamace.
 6. V případě rozdílů se informace o technických parametrech, výbavě a kompletnosti dodávaných produktů dodavatelem řídí výhradně originálními popisy o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udaných výrobcem a nejsou důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.


Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 1. Vypršela-li u reklamovaného zboží ke dni převzetí do opravy záruční doba.
 2. Porušením případných ochranných pečetí a nálepek nebo poškozením zboží při přepravě (toto je třeba řešit přímo s dopravcem).
 3. Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 4. Neodbornou instalací, obsluhou, zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží.
 5. Používáním zboží v takových podmínkách, které neodpovídají svoji prašností, teplotou, vlhkostí či chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí, pro které byl výrobek určen výrobcem.
 6. Když se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a použitím neoriginálního spotřebního materiálu.
 7. Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či dalších úprav bez svolení dodavatele.
 8. Zboží bylo poškozené nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 9. Zboží bylo poškozeno živly.
 10. Mechanickým poškozením zboží
 11. Úmyslným elektrickým poškozením (viditelně úmyslně spálený přístroj, součástky nebo plošné spoje).


Odpovědnost

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za:

 1. Data koncového odběratele/zákazníka/uživatele. Za svá data a programy si zodpovídá odběratel.
 2. Nefunkčnost či nekorektní chování operačního systému, případné poškození či porušení funkčnosti operačního systému neodbornými či nevhodnými zásahy, malwarem (neboli škodlivým softwarem - počítačové viry, trojské koně, adware a spyware), instalací nevhodného software.
 3. Nepřímé a následné škody, např. ušlý zisk, výnos, příjem, údaje či očekávané úspory. Dodavatel neodpovídá ani škodu, které mohl odběratel předejít na základě rady či instrukce poskytnuté ze strany dodavatele;
 4. Škodu, která vznikla v důsledku použití materiálu poskytnutého nebo určeného odběratelem nebo v důsledku plnění instrukcí odběratele
 5. Jakoukoliv škodu způsobenou opomenutím odběratele pravidelně a v plném rozsahu zálohovat své programy a data.

 

Práva odběratele

 1. Práva odběratele se řídí v případě koncového zákazníka Občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb. §1829 se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami.
 2. Práva odběratele se řídí v případě podnikatelského subjektu Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami.


Povinnosti odběratele

 1. Odběratel má povinnost prohlédnout dodané zboží bezodkladně po přechodu nebezpečí škody na zboží, tzn. po převzetí zboží od dodavatele. V případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
 2. Prohlídku musí odběratel provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Toto nevylučuje právo odběratele řídícím se Občanským zákoníkem (nepodnikatelský subjekt) uplatnit práva na reklamaci do 24 měsíců, i pokud zboží neprohlédne a ve lhůtě 6 měsíců rovněž uplatnit doměnku, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, za zboží mohlo být vadné již při převzetí.
 3. Odběratel může uplatnit reklamaci u zboží, které má na území České republiky zajištěn autorizovaný servis, nejlépe přímo v těchto autorizovaných servisních střediscích, pokud jsou v místě dodavatele nebo v místě pro odběratele bližším (prodejce výpočetní techniky má tuto povinnost vždy, bez ohledu na lokaci servisního střediska). V případě, že autorizované servisní středisko provede opravu zboží, reklamace je takto vyřízena. V případě, že autorizované servisní středisko sdělí odběrateli, že vada je neodstranitelná, je odběratel povinen reklamovat vadu u dodavatele, a to do konce záruční lhůty, prodloužené o dobu, po kterou bylo zboží v autorizovaném servisním středisku. Nebude-li tato lhůta dodržena, reklamace bude jako opožděná odmítnuta. Odběratel může uplatnit reklamaci zboží i u prodejce a to v provozovně dodavatele.
 4. Odběratel musí při reklamace prokázat, že zboží zakoupil u konkrétního prodávajícího a to nejlépe nákupní fakturou či dodacím listem.
 5. Je-li zjištěn rozdíl v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat nejpozději do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti dodavateli zprávu o tomto rozdílu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je odběratel povinen oznámit dodavateli ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
 6. Při převzetí zboží a jeho prohlídce je odběratel povinen provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím listě, a pokud zjistí rozdíl, kontaktovat nejpozději do druhého pracovního dne prodávajícího. Dodavatel zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího listu. Při nedodržení tohoto postupu se odběratel vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude uznána jeho případná pozdější reklamace za oprávněnou.
 7. Pokud odběratel bude chtít zaslat jakékoliv zboží nareklamaci dodavateli, je povinen si nechat předem přidělit tzv. RMAčíslo - viz bod 6 (RMA číslo a postup vyřízení reklamace).

 

RMA číslo a postup vyřízení reklamace

 1. RMA číslo je identifikační číslo, které je potřebné k započetí reklamačního řízení
 2. RMA číslo si může nechat odběratel přidělit e-mailem, popř. telefonicky od prodávajícího.
 3. RMA číslo bude odběrateli poté přiděleno nejpozději do následujícího pracovního dne.

Postup reklamace s přiděleným RMA číslem

 1. Po přidělení RMA čísla doručí odběratel zboží prostřednictvím např. spediční firmy nebo České pošty na adresu reklamačního oddělení prodávajícího.
 2. Zásilku je odběratel povinen na přepravním obalu výrazně označit nápisem "RMA" v samostatném poli o velikosti minimálně A5 a příslušnými čísly RMA.
 3. Pokud bude v jedné zásilce více reklamovaného zboží, je odběratel povinen zřetelně označit RMA číslem jak jednotlivé reklamované zboží uvnitř balíku, tak i všechna RMA čísla zřetelně uvést na přepravním obalu. Zásilka musí obsahovat seznam zboží.
 4. Zboží, které zašle odběratel dodavateli aniž by mělopřiděleno číslo RMA, je dodavatel oprávněn zaslat zpět odběrateli najeho náklady.
 5. Opravené nebo vyměněné zboží zašle dodavatel zpět na své náklady.
 6. Pokud nebude na RMA číslo do 10 dnů od jeho přidělení zasláno reklamované zboží, přidělené číslo se ruší a je nutno zažádat o nové.
 7. Dodavatel je oprávněn přijmout na reklamační řízení pouze kompletní zboží (tzn. včetně kabeláže, ovladačů atp.). Zboží je možno odběrateli zaslat přepravní službou PPL, popř. Profi balíkem České pošty.


Kontaktní údaje reklamačního oddělení (provozovna dodavatele)

OSIT s.r.o.
Reklamační oddělení
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec 3

tel.: (+420) 485 111 730
e-mail: obchod@dellpoint.cz


Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2008 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží.
 2. Pro "koncové zákazníky" specifikované ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího se řídí platným ustanovením Občanského zákoníku dle § 2106 zákona č. 89/2012 Sb.se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami a vztahuje se na zboží, jež bylo odběratelem zakoupeno přímo u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, že zde není uvedeno jinak, řídí se průběh reklamačního řízení oběma výše uvedenými zákony v platném znění.
 3. Pro „prodejce výpočetní techniky" specifikované ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího se řídí platným ustanovením Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami a vztahuje se na zboží, jež bylo odběratelem zakoupeno přímo u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, že zde není uvedeno jinak, řídí se průběh reklamačního řízení oběma výše uvedenými zákony v platném znění.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.
Login